e-mail: vytvarne@vytvarne.sk Výtvarné potreby. Internetový obchod s výtvarnými a kreatívnymi potrebami.

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:
Mgr. Pavol Ivan - MEDIA DESIGN
Ľudovíta Okánika 2
949 01 Nitra
Slovenská republika
IČO: 41061489, DIČ: 1046145419
(ďalej len prevádzkovateľ),
uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.vytvarne.sk (ďalej len obchod)
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom internetového obchodu www.vytvarne.sk.
3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.
3. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
4. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania.
5. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad, nepoškodený a v pôvodnom balení.
6. Zo zákona znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ
7. Ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného pre jedného kupujúceho (spotrebiteľa).
8. Ak prevádzkovateľ nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok (v prípade, že bola platba uskutočnená vopred), ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je prevádzkovateľ povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

III. Dodacie podmienky a termíny
1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Zásielkovňa), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, spravidla od 2 do 14 pracovných dní.
Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci prevádzkovateľom informovaný mailom alebo telefonicky.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
6. Prevádzkovateľ ručí kupujúcemu za:
a) dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim
b) dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:
a) oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (Slovenská pošta, Zásielkovňa)
b) oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
c) poškodenie zavinené doručovateľom (Slovenská pošta, Zásielkovňa). Poznámka: Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
8. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.
Neprevzatie objednaného tovaru je vážnym porušením obchodných podmienok. Ďalšie vybavovanie následnych objednávok bude pozastavené a obnovené až po úhrade nákladov, ktoré prevádzkovateľovi obchodu vznikli neprevzatím zásielky zákazníkom.  

IV. Kúpna cena a platby
1. Všetky ceny uvedené na www.vytvarne.sk sú vrátane DPH.
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku ), prípadne v dobe splatnosti vystavenej faktúry.

V. Záručné a reklamačné podmienky
1. Prevádzkovateľ zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u prevádzkovateľa internetového obchodu.
2. Reklamácia sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od prevádzkovateľa formou elektronického obchodu na internetovej stránke www.vytvarne.sk.
3. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
4. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
5. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zaobchádzaním (nie v súlade s návodom na použitie) neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou (ak ju tovar má) alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
6. Kupujúci je povinný informovať prevádzkovateľa na kontaktnom telefónnom čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou (prepravcom) najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.

VI. Poštovné a balné
Zasielanie tovaru, spôsob platby:

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty a Packeta Slovakia s.r.o. (predtým Zásielkovňa). 
Ceny sa odvíjajú od aktuálnych poplatkov prepravcov.
Cena nákladov na zaslanie tovaru sa zobrazí pri objednávke, záleží od toho, akého prepravcu si zákazník vyberie a či sa rozhodne pre platbu na účet vopred, alebo pre dobierku (platba za tovar pri prevzatí).
Poplatky Slovenskej pošty sa pohybujú od 3,50 € do 6,00 € (štandardné zásielky)
Poplatky Packeta Slovakia s.r.o. (Zásielkovne) od 2,90 € - 3,50 € (štandardné zásielky)
UPOZORNENIE: V prípade zasielania zásielok väčších rozmerov/väčšej hmotnosti, či nepravidelných tvarov si dodávateľ vyhradzuje právo upraviť výšku poštovného v závislosti od sadzieb prepravcov - Slovenskej pošty, Packeta Slovakia s.r.o. (Zásielkovne). Zákazník bude upovedomený.

Spôsob platby:

- dobierka - cena za tovar je uhrádzaná pri jeho prevzatí
- platba na účet - platbu za tovar je možné uskutočniť aj priamo na náš bankový účet na základe zaslanej predfaktúry. Po jej uhradení bude tovar zaslaný s originálom faktúry na Vami uvedenú adresu prostredníctvom služieb Slovenskej pošty, Packeta Slovakia s.r.o. (Zásielkovne).

- osobne - osobnému prevzatiu predchádza uhradenie platby na náš bankový účet na základe zaslanej predfaktúry, po jej uhradení je možné tovar prevziať osobne (NITRA) po vzájomnej dohode (mailom, telefonicky).
Poznámka: V deň odoslania tovaru zasielame každému zákazníkovi e-mailom informáciu o zaslaní!
Vo vlastnom záujme si skontrolujte, či ste zadali správne svoju emailovú adresu a potrebné údaje k zaslaniu zásielky.


VII. Osobné údaje a ich ochrana
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky potrebné údaje vyžadované pri registrácii zákazníka.
2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi.

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

Prihlásenie / registrácia

Pravidlá ochrany súkromia a cookies
Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte, že ich môžeme používať.

Viac informácií Akceptovať a zatvoriť